Bộ VHTTDL phê duyệt kế hoạch kiểm soát lễ hội chọi trâu