Bế mạc LHP quốc tế Hà Nội 2016: “Hồi ức” chiến thắng