Quảng Ngãi:

Bắt đầu khai quật cổ vật từ con tàu đắm ở Bình Sơn