Báo động tình trạng “sống ảo”, “câu like” Facebook