Bản quyền nhạc số: Núp bóng chia sẻ để “kinh doanh lậu”