Ấn tống đại kinh Hoa Nghiêm: Công trình dịch thuật đồ sộ của người thầy chí tâm

Nghi thức khởi đầu lễ ấn tống đại kinh Hoa Nghiêm tại Tịnh xá Ngọc Pháp (Nha Trang)
Nghi thức khởi đầu lễ ấn tống đại kinh Hoa Nghiêm tại Tịnh xá Ngọc Pháp (Nha Trang)
Nghi thức khởi đầu lễ ấn tống đại kinh Hoa Nghiêm tại Tịnh xá Ngọc Pháp (Nha Trang)
Lên top