Trình độ học vấn của những "ông lớn" K-pop

Trình độ học vấn có quyết định đến cách quản lý công ty? Ảnh: Billboard Việt Nam.
Trình độ học vấn có quyết định đến cách quản lý công ty? Ảnh: Billboard Việt Nam.
Trình độ học vấn có quyết định đến cách quản lý công ty? Ảnh: Billboard Việt Nam.
Lên top