Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” hướng tới Hội nghị Văn hóa

Một góc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ảnh: T.L
Một góc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ảnh: T.L
Một góc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ảnh: T.L
Lên top