Thiếu vắng phim truyện Ngày Thống nhất

Áp phích phim “Giải phóng Sài Gòn”. Nguồn: ĐAVN
Áp phích phim “Giải phóng Sài Gòn”. Nguồn: ĐAVN
Áp phích phim “Giải phóng Sài Gòn”. Nguồn: ĐAVN
Lên top