Thản nhiên bôi bẩn di tích bằng những hình vẽ chi chít