Tản mạn về một cánh “sài môn”

"Phùng tuyết túc Phù Dung sơn chủ nhân", thơ Lưu Trường Khanh, thư pháp Ngô Mai Phong.
"Phùng tuyết túc Phù Dung sơn chủ nhân", thơ Lưu Trường Khanh, thư pháp Ngô Mai Phong.
"Phùng tuyết túc Phù Dung sơn chủ nhân", thơ Lưu Trường Khanh, thư pháp Ngô Mai Phong.
Lên top