Tạm dừng tạc phù điêu 86 tỉ vào vách núi ở Bình Định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất, tạm dừng triển khai công trình phù điêu tạc vào vách núi.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất, tạm dừng triển khai công trình phù điêu tạc vào vách núi.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất, tạm dừng triển khai công trình phù điêu tạc vào vách núi.
Lên top