Xung quanh Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật:

Sửa quy định để tôn vinh người xứng đáng