Sau Hương Tràm, Tóc Tiên “bóng gió” Chi Pu lấy “đam mê” biện hộ cho khiếm khuyết