Phóng viên Báo Lao Động đoạt bằng danh dự Italia

“Kiểm tra thân nhiệt” của Việt Văn - Bằng danh dự Italia.
“Kiểm tra thân nhiệt” của Việt Văn - Bằng danh dự Italia.
“Kiểm tra thân nhiệt” của Việt Văn - Bằng danh dự Italia.
Lên top