Phóng viên Báo Lao Động đoạt bằng danh dự ảnh báo chí Tây Ban Nha

“Kiểm tra thân nhiệt” của Việt Văn, bằng danh dự Tây Ban Nha.
“Kiểm tra thân nhiệt” của Việt Văn, bằng danh dự Tây Ban Nha.
“Kiểm tra thân nhiệt” của Việt Văn, bằng danh dự Tây Ban Nha.
Lên top