Pho tượng Quán Thế Âm chùa Báo Ân: Báu vật của Việt Nam lưu lạc nơi xứ người

Tượng Quán Thế Âm chùa Báo Ân. Nguồn: Bảo tàng Guimet
Tượng Quán Thế Âm chùa Báo Ân. Nguồn: Bảo tàng Guimet
Tượng Quán Thế Âm chùa Báo Ân. Nguồn: Bảo tàng Guimet
Lên top