Phim truyền hình, phim tài liệu nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh

Phim “Những ngày không quên” truyền tải nhiều thông điệp về phòng chống dịch COVID-19. Nguồn: Tư liệu phim
Phim “Những ngày không quên” truyền tải nhiều thông điệp về phòng chống dịch COVID-19. Nguồn: Tư liệu phim
Phim “Những ngày không quên” truyền tải nhiều thông điệp về phòng chống dịch COVID-19. Nguồn: Tư liệu phim
Lên top