Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Núi sông cửu đỉnh trên ấm tử sa