Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Tôi, là cứ phải to!”