“Ngắm giấy” - thấy nhẹ, thấm và thảng thốt

Một số tác phẩm 
của Nguyễn Đức Phương.
Một số tác phẩm của Nguyễn Đức Phương.