Năm Dậu, nghe chuyện phước lành từ tranh gà Đông Hồ