Một Việt Nam tuyệt vời qua góc ảnh quốc tế mới lạ

“Making Fishing net” (Làm lưới đánh cá” của Danny Yen Sin Wong - giải thưởng Siena (Italia).
“Making Fishing net” (Làm lưới đánh cá” của Danny Yen Sin Wong - giải thưởng Siena (Italia).
“Making Fishing net” (Làm lưới đánh cá” của Danny Yen Sin Wong - giải thưởng Siena (Italia).
Lên top