Trước thềm Đại hội XIII của Đảng:

Mong đợi những quyết sách phát triển văn hoá - nghệ thuật

NSND Việt Anh.
NSND Việt Anh.
NSND Việt Anh.
Lên top