Mời đại diện Cục Di sản họp bàn việc trả đình Chợ Trổ về xã Bùi La Nhân

Đình Chợ Trổ khi chưa tháo dỡ
Đình Chợ Trổ khi chưa tháo dỡ
Đình Chợ Trổ khi chưa tháo dỡ
Lên top