Khán giả ủng hộ Võ Hoàng Yến "đuổi thẳng cổ Mai Ngô”