Giáo dục văn hóa để xây dựng con người mới

“Giữ gìn bản sắc di sản Hát Then” (Làng nhà sàn Thái Hải, Thái Nguyên). Ảnh: Trần Thị Huyền
“Giữ gìn bản sắc di sản Hát Then” (Làng nhà sàn Thái Hải, Thái Nguyên). Ảnh: Trần Thị Huyền
“Giữ gìn bản sắc di sản Hát Then” (Làng nhà sàn Thái Hải, Thái Nguyên). Ảnh: Trần Thị Huyền
Lên top