Festival biển Nha Trang 2017: Mở rộng vòng tay bè bạn