Đưa kịch nói đến gần hơn với sinh viên

Vở kịch được viết bởi tác giả Lê Chí Trung và NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn.
Vở kịch được viết bởi tác giả Lê Chí Trung và NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn.
Vở kịch được viết bởi tác giả Lê Chí Trung và NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn.
Lên top