Đưa Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn đến với bạn bè quốc tế