Đón bằng công nhận “Hoàng Hoa sứ trình đồ” là di sản của UNESCO