Độc đáo ''Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội’’

Cảnh một gánh hàng rong ở Hà Nội thuở xa xưa (rút từ bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác cổ).
Cảnh một gánh hàng rong ở Hà Nội thuở xa xưa (rút từ bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác cổ).
Cảnh một gánh hàng rong ở Hà Nội thuở xa xưa (rút từ bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác cổ).
Lên top