Diễn viên Kim Oanh: Chị Hồng Nhung xúc phạm tôi ở đâu thì phải xin lỗi ở đấy

Diễn viên Kim Oanh.
Diễn viên Kim Oanh.