Di sản Mỹ Sơn: Bảo tồn gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Doanh nghiệp đồng hành cùng di sản bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ảnh: Thanh Chung
Doanh nghiệp đồng hành cùng di sản bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ảnh: Thanh Chung
Doanh nghiệp đồng hành cùng di sản bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ảnh: Thanh Chung
Lên top