Đề xuất "loại" Chí Phèo khỏi sách giáo khoa là quan điểm mang tính chụp mũ