Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật hiến tặng năm 2020

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật hiến tặng năm 2020. Ảnh: BTMTĐN
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật hiến tặng năm 2020. Ảnh: BTMTĐN
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật hiến tặng năm 2020. Ảnh: BTMTĐN
Lên top