Bạo lực tại hội cướp phết Hiền Quan: Mỹ tục hay hủ tục?

Cảnh hỗn loạn thường thấy tại hội cướp phết Hiền Quan.
Cảnh hỗn loạn thường thấy tại hội cướp phết Hiền Quan.
Cảnh hỗn loạn thường thấy tại hội cướp phết Hiền Quan.
Lên top