3 tài tử đóng Ngũ A Ca "Hoàn Châu cách cách" giờ ra sao?

Các Ngũ A Ca trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Các Ngũ A Ca trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Các Ngũ A Ca trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Lên top