Top 5 showbiz: Sau tất cả, Mai Ngô đã trở lại với The Face