Điểm chuẩn, điểm NV2 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Bắc) năm 2011