Xử lý thế nào sau khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động?