Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Xử lý thế nào khi không chịu giao đất để thực hiện dự án?