Xử lý hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã thế nào?

Lên top