Xếp loại viên chức hằng năm vào lúc nào?

Thời điểm đánh giá, xếp loại viên chức được quy định tại Khoản 1,2 Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời điểm đánh giá, xếp loại viên chức được quy định tại Khoản 1,2 Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời điểm đánh giá, xếp loại viên chức được quy định tại Khoản 1,2 Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top