Xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh