Vợ chồng hộ khẩu khác tỉnh, nhập khẩu cho con thế nào?