Tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 được quy định như thế nào?

Tuổi nghỉ hưu của người lao động điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tuổi nghỉ hưu của người lao động điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tuổi nghỉ hưu của người lao động điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top