Trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

Một giáo viên 12 năm dạy học miễn phí cho học sinh nghèo ở huyện miền núi Nghệ An.
Một giáo viên 12 năm dạy học miễn phí cho học sinh nghèo ở huyện miền núi Nghệ An.
Một giáo viên 12 năm dạy học miễn phí cho học sinh nghèo ở huyện miền núi Nghệ An.
Lên top