Trách nhiệm chi trả trợ cấp khi đơn vị cổ phần hóa?