Trả lại chế độ phục viên để hưởng lương hưu có được không?

Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Ảnh: Nam Dương
Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Ảnh: Nam Dương
Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Ảnh: Nam Dương
Lên top